Een héél ambitieus ambitiedocument

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering noemde de VVD het ambitiedocument “bizar ambitieus” en dit is vooral positief bedoeld.

Uit dit document valt op te maken dat dit college bereid is met het voortzetten van de in de vorige periode ingeslagen weg, ambitieuze plannen heeft en bereid is om deze plannen tot uitvoering te brengen als wij hier als raad ook achter staan. Het vorige ambitiedocument heette: Met daadkracht vooruit, en ook al heeft dit document geen titel: Het zou niet misstaan als dit document een titel zou krijgen in de trant van: Daadkrachtig naar een vitaal Drechterland. Want dat gaan we als we dit ambitiedocument zien. Wij zijn als VVD zeer tevreden dat een heel groot deel van ons verkiezingsprogramma is terug te lezen in het ambitiedocument.
Het document is onderverdeeld in 5 maatschappelijke opgaven: leefomgeving, sociaal domein, duurzaamheid, burgerparticipatie en dienstverlening en samenwerken in de regio.

Leefomgeving

VVD heeft al eerdere vragen gesteld over cameratoezicht. VVD wil een veilige omgeving en als cameratoezicht dat bevorderd, moet dat wat de VVD betreft zeer snel geregeld worden.

Daarnaast komt er een strategische visie op de kernen. VVD heeft ervoor gepleit dat in dit document ook de meerjarenvisie op het gebied van sportaccommodaties en –voorzieningen en de visie op het gebied van maatschappelijke accommodaties, voorzieningen in dorpshuizen gekoppeld worden aan dit stuk.

Ontwikkeling van het centrumplan Venhuizen, het realiseren van een MFA in Westwoud en de ontwikkeling van het centrum in Schellinkhout is voor VVD een prioriteit.

VVD wil dat de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte daadwerkelijk wordt uitgevoerd met behulp van de beheerplannen en planmatig wordt beheerd.

VVD wil dat er snel onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor een aansluiting van de Tolweg op de N307 (N23) om de verkeersdrukte in Hoogkarspel en Westwoud te ontlasten.

Sociaal domein

Voor het sociaal domein worden er heel veel plannen van aanpakken en visies gemaakt op diverse gebieden. VVD heeft de portefeuillehouder gewaarschuwd dat het niet bij alleen schrijven moet blijven, maar dat er ook iets gedaan moet worden.

Het is goed als onze zorgbehoeftigen in onze gemeenten in één oogopslag kunnen zien waar de zorg zit. VVD heeft de portefeuillehouder geadviseerd de buurgemeenten te raadplegen die hierin al verder zijn, om zo niet twee keer het wiel uit te vinden.

Duurzaamheid

In de vorige raadsperiode heeft de VVD ingestemd met de motie om meer geld uit te trekken voor de subsidie voor het nemen van duurzame maatregelen. Ook hebben wij in de vorige raadsperiode ingestemd met het vrij maken voor geld voor het realiseren van een modelwoning in samenwerking met woningcorporatie en puur slim Westfriesland. VVD verzoekt de portefeuillehouder actief in te zetten op bewustwording bij bewoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Burgerparticipatie en dienstverlening

Een belangrijke tool inmiddels voor ons als raad en college. Onze gemeente is niet meer die instantie die in de ivoren toren zit, maar is bereikbaar, benaderbaar en aanspreekbaar en er wordt geluisterd naar de bewoners, ondernemers en instellingen. Een vitale gemeente wordt je niet alleen, maar wordt je samen.

Wij blijven nieuwsgierig naar de rol van de raad in de toekomst. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat het lastig is af te bakenen “waar gaat de inwoner over en wat is nog de bevoegdheid van de raad”. Een proces waar we lerende wijs achter gaan komen. En een proces waarin we van elkaar moeten accepteren dat dit waarschijnlijk niet allemaal in één keer goed gaat.

Een goede dienstverlening staat of valt met een goed klantcontactcentrum. Hoe jammer is het dat inwoners vaak lang moeten wachten of door het ambtelijk apparaat niet wordt teruggebeld. De SED directie en organisatie is hier volop mee bezig en VVD houdt vinger aan de pols over de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken.

Samenwerken in de regio

Samen met de andere 6 gemeenten is het Pact van Westfriesland opgesteld. Belangrijk om het Pact verder uit te werken op de thema’s infrastructuur, ruimtelijke ordening, onderwijs, sociaal domein, toerisme en recreatie, arbeidsmarkt en duurzaamheid.

Kortom: Een bizar ambitieus ambitiedocument waar wij als VVD helemaal achterstaan.

Door: Yvonne Roos-Bakker