Openbare ruimte

Het onderhouden van de openbare ruimte en openbaar groen is een kostbare aangelegenheid. Om de kosten enigszins in de hand te houden én een aanvaardbare kwaliteit van de openbare ruimte te behouden is het noodzakelijk dat er voor het onderhoud prestatiegerichte contracten worden afgesloten en de aannemers hier ook aan gehouden worden. Daarnaast kunnen inwoners, wijk- of straatgericht, betrokken worden bij de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook kunnen initiatieven van de inwoners worden ondersteund. Wij blijven streven naar een gemakkelijk te onderhouden openbare ruimte, waarbij karakteristieke locaties extra aandacht krijgen.

Veiligheid

De afspraken en regels die we samen hebben gemaakt, in het belang van onze veiligheid, moeten worden gehandhaafd. Onze toezichthouders, de politie en de Boa’s van onze gemeente, steunen wij daarin. Zij hebben ook een bemiddelende rol bij conflicten. Daarom wil VVD Drechterland inzetten op meer toezichthouders en daar extra gelden voor vrijmaken. Wij stemmen ons veiligheidsbeleid af op de ervaringen en beleving van onze inwoners met inbreng van bijvoorbeeld de wijkagent, de andere handhavers, maar ook hulpverleners.

Verkeer en bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. VVD Drechterland wil onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen, winkels en sportclubs zo veilig mogelijk inrichten. Wij willen ook dat de verkeersdrukte op bepaalde punten niet verder gaat toenemen en onveiliger wordt. Ook moeten we anticiperen op extra verkeersstromen vanuit nieuwe woningbouwplannen en landbouwverkeer. Daarom is een goede veilige doorstroming van verkeer noodzakelijk en zullen wij moeten anticiperen op nieuwe wegen en ontsluitingen. 

VVD Drechterland wil inzetten op één extra ontsluitingsweg voor Hoogkarspel. Deze verbinding betreft een aansluiting van de Tolweg naar de N505. Met deze verbinding kan woningbouw om het gebied “Tolweg-West plaatsvinden”.

De Nieuweweg in Hoogkarspel moet echt snel onderhanden worden genomen en opnieuw worden ingericht. Hier kunnen we niet langer mee wachten.

In de kern Venhuizen en Hem zal toename van het gemotoriseerd verkeer bij het kruispunt Markerwaardweg-Koggeweg en Markerwaardweg-Westerkerkweg beperkt moeten worden. Dit in verband met de verkeersveiligheid. Daarom zal VVD Drechterland geen woningbouw steunen die ontsloten gaan worden via deze wegen. 

In Oosterblokker vragen wij aandacht voor de verkeersproblematiek tussen de Zuiderdracht en Noorderdracht. De problematiek is complex en vraagt inzet van zowel de gemeente Drechterland als Hoorn. Het is belangrijk dat beide gemeentes er alles aan doen om de verkeersbewegingen van zwaar vrachtverkeer zo laag mogelijk te houden en dat toezeggingen aan bewoners worden nagekomen.