De gemeente Drechterland is gelegen in West-Friesland en heeft met de zes andere Westfriese gemeenten en de provincie afgesproken dat we in 2040 energieneutraal zijn. VVD Drechterland zet zich in om dit te bereiken. 

Zolang het elektriciteitsnet niet in staat is om duurzaam opgewekte stroom te verwerken, willen wij geen uitbreiding van windmolens. Mochten er toch plannen voor het plaatsen van windmolens in uitvoering komen, moet de minimale afstand van die windmolens tot de dichtstbijzijnde woning, 600 meter zijn.

VVD Drechterland kiest voor het opwekken van duurzame energie, eerst om het gebruik van bestaande daken van bedrijven en overheidsgebouwen beter te benutten, voor zover het elektriciteitsnet dit aan kan. Voor wat betreft de aanleg van zonneweides wil VVD Drechterland onderzoeken of het mogelijk is om deze drijvend aan te leggen in de waterbergingen, zodat de landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor agrarisch gebruik en woningbouw.

De grootste opgave voor onze inwoners is de verduurzaming van de bestaande woningen. De gemeente moet hierin de regie nemen, niet opleggen maar bewustwording stimuleren, een organisatie opzetten om een verduurzamingsconcept uit te werken en deze aanbieden aan onze inwoners, zodat zij geholpen worden in het maken van de juiste keuze voor verduurzaming van hun woning tegen de beste prijs.

Het bestaande gasnet moet in de bestaande wijken zoveel mogelijk gehandhaafd en onderhouden worden om toepassing van andere alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof, mogelijk te maken. 

Als er bij uitbreidingsplannen in de gemeente Drechterland gekozen wordt voor collectieve warmte- en koude-opwekking zal hierbij gebruik worden gemaakt van geothermie en niet van een warmtenet. Uiteraard worden alle nieuwe plannen klimaat-adaptief ontworpen en is er oog voor biodiversiteit.