WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning)

VVD Drechterland vindt dat bij het verstrekken van voorzieningen maatwerk moet worden geleverd. Mensen worden geholpen naar behoefte. Het is niet leidend waar iemand “recht” op heeft, maar leidend is waar iemand het beste mee geholpen is. Door de enorm stijgende kosten is het van groot belang scherp te blijven op de inkoop en het verstrekken van deze voorzieningen. Inzetten op zelfredzaamheid is hierbij van groot belang.

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Jongeren die extra aandacht nodig hebben, moeten die kunnen krijgen van de gemeente, waarbij wel zo is dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouder(s) of verzorger ligt. VVD Drechterland stimuleert het deelnemen van onze jeugd aan sport. Met name zwemmen verdient de aandacht, omdat, in het kader van de veiligheid, ieder kind moet leren zwemmen. 

Senioren

Ook in Drechterland worden onze inwoners gelukkig steeds ouder. Wij willen dat dit gepaard gaat met de best mogelijke gezondheid, activiteiten en betrokkenheid. De gemeente moet onze oudere inwoners actief helpen met en wijzen op de mogelijkheden om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als dat niet kan, zijn er wellicht alternatieven zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een mantelzorgwoning in de tuin of andere woonvormen. De gemeente zet zich in voor voldoende ontmoetingsplekken zodat iedereen zich niet eenzaam hoeft te voelen.

Samenleving

“Voorkomen is beter dan genezen”. Het is dus belangrijk om problemen op het gebied van zorg en welzijn vroegtijdig te herkennen. De gemeente draagt zorg voor het vroegtijdig signaleren en helpt bij het aanvragen en krijgen van zorg. Het zorgteam van de gemeente (Team Inzet) blijft bestaan en wordt, indien nodig, uitgebreid. 

Werk en minimabeleid

Een betaalde baan is volgens ons de beste sociale voorziening. De gemeente moet er alles aan doen om een uitkeringssituatie zo kort mogelijk te laten duren. De organisatie WerkSaam zal er alles aan moeten doen om zo veel mogelijk mensen op een passende manier en zo snel mogelijk naar betaald werk te leiden.

VVD Drechterland vindt dat iemand in een uitkeringssituatie best iets terug mag doen voor de maatschappij. Men mag best benaderd worden om, bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen of verzorgingstehuizen.

De afgelopen jaren zijn teveel mensen tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct tot fraudeur. Het oordeel over een fout moet met de “menselijke maat” beoordeeld worden zonder de regels terzijde te leggen.