Volkshuisvesting

Er is grote behoefte aan extra woningen. Aan betaalbare woningen voor onze jongeren, starters en mensen met een middeninkomen. Een betaalbare woning kost niet meer dan € 250.000,= VON. De VVD Drechterland wil een regeling opstellen om het mogelijk te maken deze woningen te realiseren en langjarig beschikbaar te houden voor deze doelgroep. Zo zorgen wij dat ook voor starters en mensen met “een gewone baan”, een koopwoning bereikbaar is.

In al onze kernen moet een passende uitbreiding van het aantal woningen mogelijk zijn. Passend in aantal en passend bij de behoefte, waarbij de focus voor grotere plannen op de kernen Hoogkarspel en Venhuizen ligt. Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en de mogelijkheid bieden om starters en senioren een stap te laten zetten in hun wooncarrière, zoals nu bijvoorbeeld in Westwoud. Deze initiatieven beoordelen we op basis van het in september 2021 vastgestelde woonprogramma.

Huisvesting van arbeidsmigranten vindt zoveel mogelijk plaats in comfortabele accommodaties bij de bedrijven. Arbeidsmigranten die zich blijvend in onze gemeente willen vestigen, worden gehuisvest in de reguliere woningen op reguliere voorwaarden. Grootschalige wooncomplexen voor huisvesten van arbeidsmigranten zien wij liever niet in onze gemeente.

Ruimtelijke ontwikkeling

Sinds de VVD Drechterland deel uitmaakt van het college van B&W is “Kijken wat wel kan” de basis voor het ruimtelijk beleid. Dit past bij ons en daar gaan wij graag mee door. Dus maatwerk toepassingen moeten mogelijk zijn, mits goed onderbouwd.

De noodzaak om flexibel om te gaan met de veranderende woon- en werkwensen is volstrekt duidelijk. De invoering van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de omgevingsplannen flexibel te ontwerpen, zodat recht wordt gedaan aan de bedoeling van deze wet. Wij willen dan ook dat de ruimte die de wet biedt, volledig benut wordt om snel in te kunnen spelen op de veranderende vraag.

De woonomgeving moet ook leefbaar zijn en de omliggende infrastructuur moet het aanbod van het verkeer kunnen verwerken. Daarom kiest VVD Drechterland om het gebied “Tolweg-West” in Hoogkarspel te gaan ontwikkelen als woningbouwlocatie met een rechtstreekse ontsluiting op de Drechterlandseweg, N505. Andere locaties zullen daaropvolgend worden ontwikkeld. Hoogkarspel-Zuid wordt pas ontwikkeld als op de langere termijn nog steeds behoefte blijkt aan zoveel extra woningen. Dit moet dan een volwaardige wijk worden met voorzieningen en een verkeersontsluiting, zodat de verkeersafhandeling geen problemen gaat geven op de bestaande wegen. 

De Markerwaardweg en Twijver zijn al hele drukke wegen in het dorp Venhuizen en toename van verkeer op deze wegen moet beperkt worden. Met het ontwikkelen van “Centrum-West” is dit het meest geborgd. Daarom kiest VVD Drechterland in Venhuizen voor de ontwikkeling van deze locatie. Het winkelgebied kan via de nieuwe wijk worden bereikt. De de Provincialeweg N506 is, zonder extra verkeersoverlast in de bebouwde kom, via een noord uitrit snel te bereiken. 

Er moet haast gemaakt worden met de realisatie van initiatieven uit het project “Vitale Dorpen”. Bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum van Venhuizen moet op korte termijn tot uitvoering komen en afgerond worden.