Economie

In 2022 treedt de Omgevingswet in. Hiermee worden 26 bestaande wetten met het thema van ruimtelijke ordening gebundeld in één wet. Wij zetten bij deze wet voor het vereenvoudigen van procedures voor ondernemers in op maatwerk en het verminderen van onnodige regeldruk. Vooral kijken wat wél kan.

VVD Drechterland heeft veel waardering voor onze ondernemers in de veeteelt, landbouw en tuinbouw, omdat zij een bijdrage leveren aan onze voedselvoorziening en aan het onderhoud van ons landschap. Belangrijk is dat agrariërs blijven ondernemen en innoveren. Wij stimuleren duurzaam ondernemen. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van individuele duurzame energiebronnen willen wij schrappen.

Financiën

VVD Drechterland hecht veel waarde aan een gezond financieel beleid, waarbij de uitgaven de inkomsten niet structureel mogen overtreffen. Wij proberen onze lokale lasten zo laag mogelijk te houden door eigen gemeentelijke taken alsmede de kosten van de ambtelijke organisatie op een zuinige en effectieve manier uit te voeren.

De tarieven voor huisvuilinzameling moeten voor de inwoners helder, inzichtelijk en maximaal kostendekkend zijn.

Wij kijken kritisch naar nut en noodzaak van de uitgaven met betrekking tot onze ambtelijke organisatie SED. Doel is een solide begroting zonder budgetoverschrijdingen. Niet meer betalen dan strikt noodzakelijk.

Sinds enige jaren staat de financiële positie van onze gemeente onder druk. Om de financiën op peil te houden wordt dan vaak en snel een OZB verhoging voorgesteld. Voor VVD Drechterland is dit alleen bespreekbaar als het echt niet anders kan. Eventuele verhogingen moeten tot een minimum beperkt blijven waarbij we niet op percentage willen focussen maar op de totale opbrengst van de OZB inkomsten, zodat er geen dubbele verhoging ontstaat. De eigen woning mag geen melkkoe worden van onze gemeente. 

Tarieven van gemeentelijke leges, zoals bouwaanvragen en identiteitsbewijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op kostprijs. De gebruiker betaalt, is het uitgangspunt.